ابزار وبلاگ نویسی
♥... من و دلتنگی ...♥ - به خدا سپردمت
♥... من و دلتنگی ...♥


به خدا سپردمت
 رفتم پیش خدا فریاد زدم.چرا؟؟
 
خدا به آرومی گفت:هیس فرشته ها تازه خوابیدن.  
 
 زیرلب پرسیدم:پس من چی 
؟
بامهربونی گف تو واسم عزیزترینی 
!
بغض کردم و گفتم:فرشته من رفت.   
 
 خدا نگام کردو گفت:اذیتش کردی؟ 
  
بااشک وهق هق گفتم فکرنکنم. 
  
 خدا گفت:اومدی دنبالش؟تو ؟آسمونــــــــ  
  
گفتم:آره نامرد بهم قول داده بود بدون من جایی نره 
 
 خدالبخندی زد.سرمو گرفتم بالا.گفتم:من بدم یااون؟ 
  
 خداگفت:هیچ کدوم 
 
 داد زدمو گفتم:اون بدبود.تنهام گذاشت.اون بده که گفت تاتهش باهاتم 
 
 حرصم گرفت.گفتم:خدااا ببرش جهنم  
  
 خدا باتعجب گفت مطمئنیـــــــــ؟ 
  
 با دودلی واشکام گفتم:نهــــــــ 
 
 به خدا گفتم :میشه ببینمش؟خدا قبول کرد 
  
 از این پایین داشتم میدیدمش.دادزدم: 
 
آهـــــــــــای همه کسم.همه احساس من.من اینجام 
 
 مگه قرار نبود تنهاجایی نری؟با توامـــــــــــ 
  
 خدا آروم بهم گفت:صداتو نمیشنوه 
 
 به آرومی وبابغض گفتم:دوسش داشتم.دارم.پس چرارفت؟   
 
 خدا گفت:اگه زندگیتون بهم ربط داشت 
 
هیچ وقت سر راه هم قرارتون نمیدادم.. 
 
 لبخندی زدمو گفتم:خدااااا مواظبش باش 
 
عشقم. ....من تورو بخدا سپردم 
.
توچی ....؟ 
 
تواین دنیاپرازگرگ...پرازدروغ...منو به کی سپردی؟
 
به کی سپردی که راحت رفتی؟♥ نوشته شده در دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 07:27 ب.ظ توسط sana : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir